آدرس پایانه حمل و نقل
اصفهان - شاهپور جدید - پایانه حمل و نقل - بازارچه سی‌ستون
آدرس دفتر مرکزی
اصفهان - خانه اصفهان - خیابان رزمندگان - میدان نگهبانی - ساختمان جزیره
ساعات کاری
۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
تلفن دفتر مرکزی
۳۳۳۲۸۰۸۵
۰۳۱
نام سمت شماره همراه
علی اکبر محبی مدیر ۰۹۱۲ ۲۱۵ ۳۳۹۷
خانم نابندی حسابدار ۰۹۱۳ ۹۶۳ ۹۶۸۷
خانم رجایی کارشناس ۰۹۱۳ ۹۶۳ ۹۵۸۶
خانم مرادی کارشناس ۰۹۱۳ ۰۵۰ ۲۳۸۴
خانم قائدی کارشناس ۰۹۱۳ ۵۷۱ ۴۹۴۳
امیر دشتبانی کارشناس ۰۹۱۳ ۶۹۳ ۲۳۸۱
فرم تماس با ما