آدرس پایانه حمل و نقل
اصفهان - شاهپور جدید - پایانه حمل و نقل - بازارچه سی‌ستون
آدرس دفتر مرکزی
اصفهان - خانه اصفهان - خیابان رزمندگان - میدان نگهبانی - ساختمان آراک
ساعات کاری
۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
نام سمت شماره همراه
علی اکبر محبی مدیر ۰۹۱۲ ۲۱۵ ۳۳۹۷
خانم برهان حسابدار ۰۹۱۳ ۵۱۷ ۴۹۴۶
علی اصغر محبی کارشناس ۰۹۱۳ ۷۸۷ ۶۳۳۸
خانم رجایی کارشناس ۰۹۱۳ ۹۶۳ ۹۵۸۶
خانم قائدی کارشناس ۰۹۱۳ ۵۷۱ ۴۹۴۳
آقای سرداری کارشناس ۰۹۱۳ ۶۹۹ ۲۱۷۹
خانم نوروزی کارشناس ۰۹۱۳ ۵۷۷ ۷۱۸۰
خانم خدابخشی کارشناس ۰۹۱۳ ۹۶۳۹۶۸۷
فرم تماس با ما