برچسب

"سامانه سیمفا"

صدور بیش از ۵۵ هزار برگ معاینه فنی خودروهای سنگین در استان مازندران
مازندران دارای شش مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین است ،که به منظور ارتقا ایمنی تردد جاده ای و کاهش میزان آلودگی هوا ، این مراکز زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاسیس و راه اندازی شده اند تا به صورت مکانیزه وبدون دخالت کاربر ، نسبت به کنترل فنی خودروهای سنگین اقدام و برای آن دسته ازخودروهایی که فاقد نقص فنی می باشند برگه معاینه فنی صادر گردد .
صدور بیش از ۱۱ هزار برگ معاینه فنی خودروهای سنگین در مازندران
مازندران دارای شش مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین است ،که به منظور ارتقا ایمنی تردد جاده ای و کاهش میزان آلودگی هوا این مراکز زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاسیس و راه اندازی شده اند تابه صورت مکانیزه و بدون دخالت کاربر ، نسبت به کنترل فنی خودروهای سنگین اقدام وبرای آندسته از خودروهایی که فاقد نقص فنی می باشند برگه معاینه فنی صادر گردد .