برچسب

"راه های روستایی و فرعی"

ساخت سه هزار کیلومتر راه روستایی و تکمیل پروژه های قبلی در سال ۱۴۰۱
افق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال گذشته ساخت ۱۵۰۰ کیلومتر راه روستایی بود اما به دلیل تاخیر ایجاد شده در موافقت نامه های شوراهای برنامه ریزی استان ها و عدم امکان انجام پروژه های راه سازی روستایی در استان های سردسیر در ماه های پایانی سال به دلیل همین تاخیر ایجاد شده و تاخیر در صدور حواله قیر مورد نیاز ، افق مورد نظر سازمان محقق نشد اما امیدوار هستیم تا تیرماه امسال و پایان سال مالی ۱۴۰۰ برنامه ریزی سازمان به طور کامل محقق شود .
برگزاری جلسه هم اندیشی و تحلیل ظرفیت های قانونی تقویت حمل و نقل روستایی
در حال حاضر طول بخش آسفالته شبکه راه های روستایی حدود ۱۱۳۰۰۰ کیلومتر می باشد که طبق ارزیابی های اولیه حدود ۳۰ % این شبکه مضمحل و نیازمند اجرای روش های بهسازی متناسب است . از طرف دیگر با افزایش ترافیک عبوری در سال های اخیر و نظر به پایین بودن استانداردهای هندسی در راه های روستایی ، ارتقاء استاندارد محورها و رفع نقاط حادثه خیز در شبکه راه های روستایی و توجه به ایمنی تردد و تأسیسات ایمنی مسیرها از موارد پر اهمیت در این حوزه محسوب می گردد .