برچسب

"انسداد راه"

آخرین وضعیت راه های کشور - 18 تیرماه - ساعت 07:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 18 تیرماه - ساعت 07:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 26 تیرماه - ساعت 09:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 26 تیرماه - ساعت 09:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 31 تیرماه - ساعت 01:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 31 تیرماه - ساعت 01:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 12 مردادماه - ساعت 11:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 12 مردادماه - ساعت 11:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 22 مردادماه - ساعت 07:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 22 مردادماه - ساعت 07:00
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 29 مرداد 99
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 29 مرداد 99
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 شهریورماه - ساعت 01:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 شهریورماه - ساعت 01:00
*عملیات کارگاه جاده ای مهم (منجر به انسداد)*
*عملیات کارگاه جاده ای مهم (منجر به انسداد)*
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 26 شهریور 99
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 26 شهریور 99
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 مهرماه - ساعت 15:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 مهرماه - ساعت 15:00